SERVIS

Servisní podmínky

1.Předmět servisních podmínek: servisní podmínky platí pro servisní výkony v místě zákazníka dále jen objednavatele a na dílně firmy ICE-TECH International, s.r.o. dále jen dodavatele. Přijmutím přístroje do opravy či objednáním servisních služeb u objednatele se rozumí odsouhlasení a objednání opravy či montáže dle těchto servisních podmínek.

2.Záruční opravy: se řídí našimi Záručními podmínkami. Záruční opravy je nutné doložit záručním listem nebo dokladem prodeje, popř. Vám potvrdíme z našeho PC systému Vaše nákupní data. Na případné vady opraveného předmětu poskytujeme záruku 6 měsíců na práci i na materiál od data převzetí předmětu opravy, fakturace. Záruka na opravu, montáž se poskytuje pouze v rozsahu provedených výkonů vystavených v servisním listu. Při reklamaci je nutno tento servisní list předložit.

3.Předběžná cena: (tj. hrubý odhad bez DPH) může být překročena nejvýše o 20%. Nad hodnotu pouze s dodatečným souhlasem objednavatele.

4.Vyzvednutí opraveného přístroje: objednatel je po dílenské opravě povinen si vyzvednout opravený přístroj v termínu do 14 dnů od ukončení opravy. Pokud tak neučiní má dodavatel od tohoto data právo podle § 656 ods. 1 Obč. zák. účtovat si skladné ve víši 50,-Kč za každý den až do vyzvednutí zakázky. Pokud si oobjednatel opravený přístroj navyzvedne, je dodavatel oprávněn po uplynutí 6 měsíců od data ukončení opravy opravený přístroj podle § 656 odst. 2 Obč. zák. prodat.
Z výtěžku prodeje má dodavatel právo na úhradu svých nákladů spojených s opravou a skladováním opraveného přístroje, předmětu opravy.

5.Vydání opraveného přístroje: oproti originální příjemce (při ztrátě originální příjemky pouze oproti občanskému průkazu), potvrzení převzetí opraveného přístroje-předmětu opravy pouze na servisním listu. Při výdeji opraveného přístroje je dodavatel povinen vrátit u mimozáruční opravy objednateli na jeho přání díly dle rozpisu materiálu na servisním listu, které byly vyměněny s vyjímkou repasovaných náhradních dílů. Převzetí vyměněných náhradních dílů potvrdí objednatel svým podpisem na servisním listu. Pokud si objednatel díly nepřevezme a servisní list podepíše, rozumí se tím, že požaduje vyměněné díly zlikvidovat a dodavatel je povinen toto zajistit.

6.Ceník servisních služeb: servisní práce-oprava a montáž 400,-Kč/hod. Doprava-náklady na servisní vozidlo a řidiče Znojmo město 250,-Kč/paušál, ostatní místa v ČR 12,-Kč/km do 100km, 10,-Kč/km nad 100km + 150,-Kč cestovné řidiče. Ceny jsou bez DPH. DPH bude fakturováno dle platných sazeb. Částka za servis se navyšuje s každou započatou hodinou. Ve dnech pracovního klidu, o svátcích a v pracovních dnech od 19:00 – 7:00 se připočítává k základní částce servisní hodiny +50%, tj. 600,-Kč/hod.

7.Datum uskutečnění zdanitelného plnění: je datum ukončení zakázky. Při dílenské opravě je to datum převzetí opraveného přístroje.

8.Platební podmínky: servisní služby se platí pouze v hotovosti,není-li dohodnuto smluvně jinakZáruční podmínky

1.Všeobecně:
a) za podmínek dodržení způsobu používání výrobků v souladu s návodem k obsluze se na uvedené
výrobky poskytuje záruka 12 měsíců podle obchodního zákoníku od data zakoupení dle  
specifikace výrobků a výrobních čísel ve faktuře
b) neseme odpovědnost za vady zboží podle § 436 a násl. obchodního zákoníku
c) záruční opravu provedeme po doložení dokladu prodeje nebo faktury, případně Vám potvrdíme
z našeho PC systému Vaše nákupní data, záruční oprava se provádí pouze v pracovních dnech
d) poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle
zvláštních práv a předpisů
e) je-li poskytnuta delší záruka než 12 měsíců (tzv. prodloužená záruka), je Kupující povinen po
uplynutí 12-ti měsíců a dále pak po 6-ti měsících objednat pravidelnou Garanční prohlídku a
náklady na tuto službu uhradit, jinak nebude prodloužená záruční doba uznána
f) Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly
vyměněny
g) záruka zaniká prodejem třetí osobě

2.Záruka se vztahuje:
a) na závady vzniklé chybou výrobku nebo vadou materiálu, tyto závady Vám budou bezplatně
odstraněny
b) na jakost, činnost a provedení výrobku platí záruka, byl-li správně a odborně instalován, byl-li
výrobek používán v souladu s ČSN a návodem k použití

3.Záruka nemůže být uplatněna:
a) není-li předložen doklad o prodeji výrobku, faktura či nákuo není jinak prokázán
b) na poruchy způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poškození vzniklá v důsledku
vlastní přepravy, nesprávné manipulace a nepřiměřené použití síly
c) je-li zařízení neodborně instalováno, obsluhováno, provozováno a udržováno v rozporu s
obsahem návodu k použití, nebo byl-li u něho proveden neoprávněný zásah
d) na poruchy zaviněné nesprávným zacházením či umístěním v nevhodném prostředí (vlhké,
horké, prašné, chemicky či jinak nevhodné), dále není-li přístroj užíván k účelům tomu určeným,
je-li přístroj nadměrně přetěžován a využíván v prostorech, které neodpovídají kapacitou jeho
užitným vlastnostem a výkonu
e) na vady vzniklé opotřebením, mechanickým poškozením, zavápněním nebo znečištěním
přístroje, zanedbanou péčí o výrobek nebo použitím nevhodných chemických prostředků
f) na výměnu žárovek, těsnění a snímatelných částí ze skla, gumy, plastických hmot, na funkční
termopojistky a jejich opětovné zapnutí, na výměnu pojistek, na spotřební materiál, na běžné
opotřebení pohyblivých částí
g) na vady způsobené použitím jiného než originálního náhradního dílu
h) na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo přepětím v elektrické síti
i) při vzniku vady neodvratnou událostí (povodeň, živelná pohroma apod.)
j) na poškození způsobená používáním přístroje v rozporu s návodem k použití, technickými
normami či bezpečnostními předpisy platnými v ČR, resp. v EU
k) jedná-li se o závadu, jejíž odstranění je považováno za běžnou údržbu (čištění, programování,
odvápnění, výměna filtrů apod.) a na závady vzniklé zanedbáním běžné údržby
l) nebyl-li výrobek / zařízení / náhradní díl / servisní zásah uhrazen v době splatnosti faktury

4.Upozornění:
a) přístroje, které nejsou pevně napojeny na elektrický, plynový a vodovodní přívod, je kupující
povinen dopravit na své náklady do servisní dílny k tomu určené, pečlivě zabalené a zajistit
zboží proti poškození (za případné poškození přepravou nese odpovědnost Kupující, Odesílatel),
tyto tzv. stolní přístroje opravíme v záruční době u kupujícího pouze za úhradu dopravy na místo
dle našeho Servisního ceníku-součást Servisních podmínek.
b) pokud bude vyžadována záruční oprava ve dnech pracovního klidu, i přes uznanou záruku bude
tato víceslužba fakturována dle nasěho Servisního ceníku
c) při ohlášených závadách, které nespadají do záruky, budou veškeré náklady spojené s výkonem
servisního technika účtovány k Vaší tíži
d) tyto Záruční podmínky se vztahují na námi dodávané přístroje
e) provoz technologie je možný pouze podle platných norem ČSN-EU
f) povinností Kupujícího je seznámit se se zněním těchto Záručních podmínek a našich Servisních
podmínek, podle nichž se servisní služby řídí


NEWS

11.06.2021
Od 1.1.2021 máme nástupce
více...

12.11.2018
Směs pro přípravu horké čokolády - různé příchutě
více...

25.05.2016
Nová příchuť ledové tříště PINK BUBBLE GUM !!!!!!!
více...

08.12.2014
Výrobník horké čokolády HOT CHOCO VISUAL
více...