SERVIS

Servisní podmínky

1.Předmět servisních podmínek: servisní podmínky platí pro servisní výkony v místě zákazníka dále jen objednavatele a na dílně firmy ICE-TECH International, s.r.o. dále jen dodavatele. Přijmutím přístroje do opravy či objednáním servisních služeb u objednatele se rozumí odsouhlasení a objednání opravy či montáže dle těchto servisních podmínek.

2.Záruční opravy: se řídí našimi Záručními podmínkami. Záruční opravy je nutné doložit záručním listem nebo dokladem prodeje, popř. Vám potvrdíme z našeho PC systému Vaše nákupní data. Na případné vady opraveného předmětu poskytujeme záruku 6 měsíců na práci i na materiál od data převzetí předmětu opravy, fakturace. Záruka na opravu, montáž se poskytuje pouze v rozsahu provedených výkonů vystavených v servisním listu. Při reklamaci je nutno tento servisní list předložit.

3.Předběžná cena: (tj. hrubý odhad bez DPH) může být překročena nejvýše o 20%. Nad hodnotu pouze s dodatečným souhlasem objednavatele.

4.Vyzvednutí opraveného přístroje: objednatel je po dílenské opravě povinen si vyzvednout opravený přístroj v termínu do 14 dnů od ukončení opravy. Pokud tak neučiní má dodavatel od tohoto data právo podle § 656 ods. 1 Obč. zák. účtovat si skladné ve víši 50,-Kč za každý den až do vyzvednutí zakázky. Pokud si oobjednatel opravený přístroj navyzvedne, je dodavatel oprávněn po uplynutí 6 měsíců od data ukončení opravy opravený přístroj podle § 656 odst. 2 Obč. zák. prodat.
Z výtěžku prodeje má dodavatel právo na úhradu svých nákladů spojených s opravou a skladováním opraveného přístroje, předmětu opravy.

5.Vydání opraveného přístroje: oproti originální příjemce (při ztrátě originální příjemky pouze oproti občanskému průkazu), potvrzení převzetí opraveného přístroje-předmětu opravy pouze na servisním listu. Při výdeji opraveného přístroje je dodavatel povinen vrátit u mimozáruční opravy objednateli na jeho přání díly dle rozpisu materiálu na servisním listu, které byly vyměněny s vyjímkou repasovaných náhradních dílů. Převzetí vyměněných náhradních dílů potvrdí objednatel svým podpisem na servisním listu. Pokud si objednatel díly nepřevezme a servisní list podepíše, rozumí se tím, že požaduje vyměněné díly zlikvidovat a dodavatel je povinen toto zajistit.

6.Ceník servisních služeb: servisní práce-oprava a montáž 400,-Kč/hod. Doprava-náklady na servisní vozidlo a řidiče Znojmo město 250,-Kč/paušál, ostatní místa v ČR 12,-Kč/km do 100km, 10,-Kč/km nad 100km + 150,-Kč cestovné řidiče. Ceny jsou bez DPH. DPH bude fakturováno dle platných sazeb. Částka za servis se navyšuje s každou započatou hodinou. Ve dnech pracovního klidu, o svátcích a v pracovních dnech od 19:00 – 7:00 se připočítává k základní částce servisní hodiny +50%, tj. 600,-Kč/hod.

7.Datum uskutečnění zdanitelného plnění: je datum ukončení zakázky. Při dílenské opravě je to datum převzetí opraveného přístroje.

8.Platební podmínky: servisní služby se platí pouze v hotovosti,není-li dohodnuto smluvně jinak
NEWS

11.06.2021
Od 1.1.2021 máme nástupce
více...

12.11.2018
Směs pro přípravu horké čokolády - různé příchutě
více...

25.05.2016
Nová příchuť ledové tříště PINK BUBBLE GUM !!!!!!!
více...

08.12.2014
Výrobník horké čokolády HOT CHOCO VISUAL
více...