SERVIS

Záruční podmínky

1.Všeobecně:
a) za podmínek dodržení způsobu používání výrobků v souladu s návodem k obsluze se na uvedené
výrobky poskytuje záruka 12 měsíců podle obchodního zákoníku od data zakoupení dle  
specifikace výrobků a výrobních čísel ve faktuře
b) neseme odpovědnost za vady zboží podle § 436 a násl. obchodního zákoníku
c) záruční opravu provedeme po doložení dokladu prodeje nebo faktury, případně Vám potvrdíme
z našeho PC systému Vaše nákupní data, záruční oprava se provádí pouze v pracovních dnech
d) poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle
zvláštních práv a předpisů
e) je-li poskytnuta delší záruka než 12 měsíců (tzv. prodloužená záruka), je Kupující povinen po
uplynutí 12-ti měsíců a dále pak po 6-ti měsících objednat pravidelnou Garanční prohlídku a
náklady na tuto službu uhradit, jinak nebude prodloužená záruční doba uznána
f) Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly
vyměněny
g) záruka zaniká prodejem třetí osobě

2.Záruka se vztahuje:
a) na závady vzniklé chybou výrobku nebo vadou materiálu, tyto závady Vám budou bezplatně
odstraněny
b) na jakost, činnost a provedení výrobku platí záruka, byl-li správně a odborně instalován, byl-li
výrobek používán v souladu s ČSN a návodem k použití

3.Záruka nemůže být uplatněna:
a) není-li předložen doklad o prodeji výrobku, faktura či nákuo není jinak prokázán
b) na poruchy způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poškození vzniklá v důsledku
vlastní přepravy, nesprávné manipulace a nepřiměřené použití síly
c) je-li zařízení neodborně instalováno, obsluhováno, provozováno a udržováno v rozporu s
obsahem návodu k použití, nebo byl-li u něho proveden neoprávněný zásah
d) na poruchy zaviněné nesprávným zacházením či umístěním v nevhodném prostředí (vlhké,
horké, prašné, chemicky či jinak nevhodné), dále není-li přístroj užíván k účelům tomu určeným,
je-li přístroj nadměrně přetěžován a využíván v prostorech, které neodpovídají kapacitou jeho
užitným vlastnostem a výkonu
e) na vady vzniklé opotřebením, mechanickým poškozením, zavápněním nebo znečištěním
přístroje, zanedbanou péčí o výrobek nebo použitím nevhodných chemických prostředků
f) na výměnu žárovek, těsnění a snímatelných částí ze skla, gumy, plastických hmot, na funkční
termopojistky a jejich opětovné zapnutí, na výměnu pojistek, na spotřební materiál, na běžné
opotřebení pohyblivých částí
g) na vady způsobené použitím jiného než originálního náhradního dílu
h) na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo přepětím v elektrické síti
i) při vzniku vady neodvratnou událostí (povodeň, živelná pohroma apod.)
j) na poškození způsobená používáním přístroje v rozporu s návodem k použití, technickými
normami či bezpečnostními předpisy platnými v ČR, resp. v EU
k) jedná-li se o závadu, jejíž odstranění je považováno za běžnou údržbu (čištění, programování,
odvápnění, výměna filtrů apod.) a na závady vzniklé zanedbáním běžné údržby
l) nebyl-li výrobek / zařízení / náhradní díl / servisní zásah uhrazen v době splatnosti faktury

4.Upozornění:
a) přístroje, které nejsou pevně napojeny na elektrický, plynový a vodovodní přívod, je kupující
povinen dopravit na své náklady do servisní dílny k tomu určené, pečlivě zabalené a zajistit
zboží proti poškození (za případné poškození přepravou nese odpovědnost Kupující, Odesílatel),
tyto tzv. stolní přístroje opravíme v záruční době u kupujícího pouze za úhradu dopravy na místo
dle našeho Servisního ceníku-součást Servisních podmínek.
b) pokud bude vyžadována záruční oprava ve dnech pracovního klidu, i přes uznanou záruku bude
tato víceslužba fakturována dle nasěho Servisního ceníku
c) při ohlášených závadách, které nespadají do záruky, budou veškeré náklady spojené s výkonem
servisního technika účtovány k Vaší tíži
d) tyto Záruční podmínky se vztahují na námi dodávané přístroje
e) provoz technologie je možný pouze podle platných norem ČSN-EU
f) povinností Kupujícího je seznámit se se zněním těchto Záručních podmínek a našich Servisních
podmínek, podle nichž se servisní služby řídí
NEWS

11.06.2021
Od 1.1.2021 máme nástupce
více...

12.11.2018
Směs pro přípravu horké čokolády - různé příchutě
více...

25.05.2016
Nová příchuť ledové tříště PINK BUBBLE GUM !!!!!!!
více...

08.12.2014
Výrobník horké čokolády HOT CHOCO VISUAL
více...